"NAAD" брэнд нүүдэлчин ахуй соёлыг илтгэсэн угсардаг тоглоом бүтээж байна

Bloomberg онцлов: "NAAD" брэнд нүүдэлчин ахуй соёлыг илтгэсэн угсардаг тоглоом бүтээж байна.